Mikhail Vasilevich Utkin, ‘Ice on Volga River’, 1965, Surikov Foundation