Mikhail Vasilevich Utkin, ‘In the drydock’, 1965, Surikov Foundation