Mikhail Vasilevich Utkin, ‘Spring melody’, 1971, Surikov Foundation