Mikito Ozeki, ‘C2’, 2014, CLEAR GALLERY TOKYO
Mikito Ozeki, ‘C2’, 2014, CLEAR GALLERY TOKYO
Mikito Ozeki, ‘C2’, 2014, CLEAR GALLERY TOKYO