Mikito Ozeki, ‘G4’, 2014, CLEAR GALLERY TOKYO
Mikito Ozeki, ‘G4’, 2014, CLEAR GALLERY TOKYO
Mikito Ozeki, ‘G4’, 2014, CLEAR GALLERY TOKYO