Miles Aldridge, ‘Actress #5’, 2012, Fahey/Klein Gallery