Miraku Kamei XV, ‘Footed tray (takatsuki)’, 2015-2016, Pucker Gallery