Misha Kahn, ‘Circle of Life’, 2018, Friedman Benda