Misha Kahn, ‘Heyerdahl Bench’, 2014, Friedman Benda