Mitch Dobrowner, ‘Starship’, 2012, photo-eye Gallery