Mohamed Abusal, ‘The precious 20 cm stone’, 2016, Kiyan Art