Monden Kogyoku, ‘Shore’, 1985, TAI Modern

About Monden Kogyoku