Mr. Brainwash, ‘Mccain vs Obama’, 2008, MSP Modern