Muchen and Shao Yinong, ‘Nanchang’, 2002, 10 Chancery Lane Gallery