Muchen and Shao Yinong, ‘Xianlin’, 2004, 10 Chancery Lane Gallery