Myra Hafetz, ‘Stillness’, Soho Photo Gallery

Image rights: copyright courtesy of the artist

About Myra Hafetz

New York, NY, United States, based in New York, NY, United States

Solo Shows