Myrto Xanthopoulou, ‘The radio has no signal in the kitchen’, 2013, Elika