Nadav Kander, ‘Chongqing II, Chongqing Municipality from Yangtze, The Long River’, 2006, Phillips