Nadja Bournonville, ‘One for Sorrow, Two for Joy’, 2012, Pierogi