Nana Mandl, ‘Anjas’, 2018, Galerie Lisa Kandlhofer