Nana Mandl, ‘Severin’, 2018, Galerie Lisa Kandlhofer