Nancy Goldring, ‘Urban Alchemy: Sunset’, 2013-2014, Nina Johnson