Nancy Jackson, ‘Mom’, 2015, Rosamund Felsen Gallery