Nando Alvarez-Perez, ‘Untitled (Shadow)’, 2016, Interface