Naneci Yurdagül, ‘Lady Gaza Snapshot’, 2011, sommer.frische.kunst
Naneci Yurdagül, ‘Lady Gaza Snapshot’, 2011, sommer.frische.kunst