Natan Dvir, ‘Dolce & Gabbana 01’, 2012, Anastasia Photo