Nathlie Provosty, ‘Untitled (11 -05)’, 2011, Nina Johnson