Nathlie Provosty, ‘Untitled (70)’, 2011, Nina Johnson