Natsumi Ishiyama, ‘Tsuno-chan Goku’, 2010, Japigozzi Collection