Natvar Bhavsar, ‘Aikwa IV’, 2008, Alpha 137 Gallery
Natvar Bhavsar, ‘Aikwa IV’, 2008, Alpha 137 Gallery