Naufal Abshar, ‘Majulah Singapura’, 2017, Art Porters