Nazar Yahya, ‘Family of 13’, 2017, Mark Hachem Gallery