Neil Raitt, ‘Birch Pond (Veneer Centre)’, 2017, Anat Ebgi