Neil Raitt, ‘Genesis Sunset (Dragon)’, 2017, Anat Ebgi