Nevan Lahart, ‘Neo - Bricks’, 2015, Kevin Kavanagh