Nevan Lahart, ‘Shittin' Bricks’, 2015, Kevin Kavanagh