Nguyen Son, ‘Ẩn ngữ từ phôi pha (2)’, 2010, CUC Gallery