Nguyen Son, ‘Ẩn ngữ từ phôi pha (4)’, 2010, CUC Gallery