Nguyen Son, ‘Ẩn ngữ từ phôi pha (5)’, 2010, CUC Gallery