Nguyen Son, ‘Cấu trúc và không gian’, 2010, CUC Gallery