Nguyen Son, ‘Lời cầu nguyện muộn màng’, 2011, CUC Gallery