Nicola Katsikis, ‘Through the Window’, 2015, Artspace Warehouse
Nicola Katsikis, ‘Through the Window’, 2015, Artspace Warehouse
Nicola Katsikis, ‘Through the Window’, 2015, Artspace Warehouse
Nicola Katsikis, ‘Through the Window’, 2015, Artspace Warehouse
Nicola Katsikis, ‘Through the Window’, 2015, Artspace Warehouse
Nicola Katsikis, ‘Through the Window’, 2015, Artspace Warehouse
Nicola Katsikis, ‘Through the Window’, 2015, Artspace Warehouse