Nie Jian Bing, ‘Mme Ginerva’, 2007, Han Art

About Nie Jian Bing