NİL YALTER, ‘Rahime’, 1979, espaivisor - Galería Visor