Nirode Mazumdar, ‘Untitled (Savitri Satyavaan (Sarveshu Bhuteshu Tishthantam Parameshwaram, Vinashyantwa Vinashyantam, Yah Pashyati, Sah Pashyati)’, Late 1950s, Dag Modern