Nobuyoshi Araki, ‘Tokyo Comedy Bondage’, 2007, Finarte