Nolan W. McCants, ‘Tianjin Rail (Tianjin)’, 2016, ACS GALLERY