Noritoshi Hirakawa, ‘The Premonition and Future’, 2010, Vohn Gallery