Noritoshi Mitsuuchi, ‘Accordion Player ’, 2008, Gallery LVS