Oleg Khvostov, ‘Self-portraits’, 1999, Gridchinhall